Tính năng Đột Phá

Thứ 5, ngày 09/02/2023

Tính năng Đột Phá: Tăng cấp anh hùng chủ yếu dùng thuốc EXP để tăng cấp, tăng cấp anh hùng sẽ tăng chỉ số thuộc tính của anh hùng, tăng cấp anh hùng chỉ được tăng đến giới hạn để đột phá, sau khi đột phá giới hạn cấp độ của anh hùng sẽ tăng lên, nguyên liệu cần để đột phá sẽ nhận được qua treo máy và phụ bản nguyên liệu.


Ảnh 1 . Tính năng Đột Phá

Ảnh 2 .Tính Năng Đột Phá

Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe